Date : 05th - 08th October 2023
Venue : Hotel Sahara Star, Mumbai


Speakers

Dr. Frank SchwarzDr. Ryuhei YamanakaDr. Stefan IhdeDr. Murali Srinivasan
Dr. Apoorva GuptaDr. Vivek GaurProf Dr. Emanuel BratuDr. Musafar Bajwa
Dr. Kyu HwaDr. Ankush Puri